Interpetazione di un racconto popolare siciliano: Tridicinu(Fiabe novelle e racconti popolari siciliani, XXXIII)

di Salvatore La Grassa

TAG: Giuseppe Pitré, Fiabe novelle e racconti popolari siciliani, Francesca Leto, Salvatore Salamone Marino, Patri-drau, Matri-drau, convito cannibalesco, il briccone, il maestro ladro, il tredicesimo mese, il briccone, il fanciullo e l'orco, il nano e l'orco, tempo di congiunzione tra un grande anno lunisolare e il successivo, periodo liminare, classi umili prendono in giro i maggiorenti, orco nel bosco con moglie, orco nel bosco con moglie e figli(in alcune varianti), il furto ai danni dell'orco come prova di valore, imprese assegnate su richiesta dei rivali gelosi o dei fratelli invidiosi, Capodanno, fine e inizio d'anno, uso e consumo di dolcetti tipici di fine autunno e inizio inverno, moglie dell'orco finisce nel forno e la sua carne in tavola, l'orco corre per invitare i parenti e gli amici al convito cannibalesco, Erisittone sradicatore di alberi sacri, Nodey nipote del pope, nei giorni festivi lo spettacolo dei condannati a morteTridicinu, racconto popolare siciliano

Tridicinu, il racconto di Francesca Leto e la traduzione in italiano

Il racconto in dialetto siciliano

Dalla raccolta in quattro volumi di Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani che Giuseppe Pitrè diede alle stampe nel 1875. Fiabe e racconti in dialetto siciliano, trasposte sulla pagina così come le aveva ascoltate dalla viva voce dei suoi novellatori e e delle sue novellatrici: un'operazione condotta con uno scrupolo che non ha l'eguale in nessun altro repertorio della fiaba europea, nemmeno in quello dei fratelli Grimm.
Racconto raccolto da Salamone Marino dalla voce di Francesca Leto di Borgetto. Francesca Leto era di Borgetto, un paese in provincia di Palermo situato a circa 290 m. sul livello del mare ai piedi del monte Crocefia, che confina con i comuni di Partinico, Monreale, Montelepre, Giardinello. Oltre a questo racconto su personaggi che hanno il nomignolo drau Francesca Leto raccontò a Salvatore Salomone Marino(1847-1916), antropologo collaboratore di Giuseppe Pitrè, nato e morto a Borgetto, altri due racconti in cui c'è la presenza di altri drau. 'Mastru Franciscu Mancia-e-sedi' la n. CXXVII in cui Patri-drau è un marito marginale della 'mamma-drau', una pseudo-cannibale che tiene una coda da rettile; e La troffa di la razza la n. LII in cui il picciotto Vicenzu sgomina un Patri-drau capace di trasformare se stesso e i suoi sottoposti in qualumque altro animale.


Una vota, si cunta e s'arriccunta, ca cc'era un patri chi avia tridici figghi, e lu cchiù nicu si chiamava Tridicinu. Stu patri nun avia comu campari sti figghi, e stimpuniava la sò vita(1) jennu a minestra(2). La matri, pri falli spiricari(3), cci dicia: — «Cu' veni primu si mancia la minestra cotta.» — Tridicinu turnava sempri lu primu, e la minestra cotta tuccava sempri ad iddu; e perciò li so' frati cci purtavanu òddiu, e circavanu la manera comu livarisillu di 'mmenzu.
Lu Re jetta un bannu pri la citati, ca cu' si fida jiri a pigghiari la cuttunina(4) di lu Patri-Drau, havi un tùmminu di munita d'oru. Li frati di Tridicinu si cci prisentanu e dicinu: — «Maistà, avemu un frati, ca si chiama Tridicinu, ca si fida fari chissu e àutru.» — Dici lu Re: — «Facìtilu viniri mò mò.» Cci portanu a Tridicinu, e chistu dici: — «Maistà, e comu pò essiri, livari la cuttunina a lu Drau? Si mi vidi, mi mancia.» — «Nenti, cci ha' a jiri! dici lu Re: sàcciu si' valenti, e sta valintizza l'ha' a fari.»
Tridicinu si parti, e va a la casa di lu Patri-Drau: iddu era nisciutu, la Mamma-Dràa era 'ntra la cucina. Trasi cotu-cotu, e si metti sutta lu lettu. La sira lu Patri-Drau turnau; mancia e si curca, e curcannusi dici: —
«Sentu un ciàuru di carni munnana;
«Unni la viju mi l'agghiuttu sana!».
La Dràa allura rispunni: — «Va' cuitàtivi! Ccà dintra nun cci ha vinutu nisciunu!» — Lu Drau s'accumenza a runfuliari: e Tridicinu tira antìcchia la cuttunina. Lu Drau s'arrisbìgghia: — «Cu' è ddocu?» — E Tridicinu si metti a fari: — Mieu! Mieu! — comu fussi la gatta. La Mamma-dràa dici: — «Chissi! chissi!(5)» e batti li manu; e poi s'addurmisci arrè cu lu Drau. Allura Tridicinu duna un forti tiruni(6), s'afferra la cuttunina, e scappa. Lu Drau lu senti curriri, lu canusci 'ntra lu scuru e dici: — «Ti canùsciu! Si' Tridicinu, e nun dubbitari!»
Doppu tempu, lu Re fa jittari n'Ă utru bannu, ca cu' cci pigghia lu cavaddu a lu Drau, e lu porta a iddu, cci duna un tumminu di munita d'oru.
Tridicinu si prisintau arreri, e cci dumanna, a lu Re, una scala di sita e un saccu di mustazzoli di meli(7). Si parti cu sti cosi Tridicinu, e va di notti a la casa di lu Drau: acchiana senza essiri 'ntisu, e scinni a la stadda. Lu cavaddu jiniau vidennulu; ma iddu cci duna 'na mustazzola e cci dici: — «Vidi ch'è duci?! Si tu veni cu mia, lu mè patruni ti duna sempri di chisti.» Poi cci nni duna 'n'àutra e dici: — «Fatti cavarcari; videmu comu cci jamu.» E accussì lu cavarca, lu va pascennu di mustazzoli, e si lu porta a la stadda di lu Re.
Lu Re fici doppu n'àutru bannu, ca dava du' tummina di munita d'oru a cu' cci purtava lu capizzali di lu Drau. Tridicinu cci dici: — «Maistà, e chissu comu pò essiri? Lu capizzali è tuttu chinu di campaneddi, e lu Drau sapiti ca s'arrispigghia macari cu lu ciatu.» — «Nenti nni sacciu, dissi lu Re; eu lu vogghiu a qualunqui costu.» E Tridicinu si parti, e si va a 'nfila sutta lu lettu di lu Drau. A menzannotti stenni la manu adàciu, adàciu.... ma li campaneddi sunaru tutti. — «Cu' è ddocu?» — dici lu Drau. — «Nenti, rispunni la Mamma-dràa, forsi ca è lu ventu chi li fa sunari.» Ma lu Patri-drau, ca stava cu sùspicu(8), finci ca dormi e stà cu l'aricchi a lu pinneddu(9). Tridicinu stenni arreri la manu.... bàffiti! lu Drau stenni lu vrazzu e l'afferra. — «'Ncappasti ora! Aspetta, ca t'hê fari chiànciri la prima, la sicunna e la terza.» Doppu chistu ha misu a Tridicinu dintra 'na vutti, e si misi a nutricallu a pàssuli e ficu(10). Doppu chistu cci dissi: — «Affaccia lu jiditu, Tridicineddu, quantu viju si 'ngrassasti.» — Tridicinu vitti ddà 'na cuda di surci, e affacciau chidda. — «Ah, chi si' siccu! dici lu Drau: e macari fitusu!...Mancia, figghiu, te' pàssuli e ficu, e 'ngrassa prestu!» A capu di li jorna, lu Drau lu chiamau arrè, pr'affacciari lu jiditeddu: e Tridicinu affaccia 'na cuda di fusu. — «Ih, mischinu! ancora siccu si'? Mancia, mancia, e 'ngrassa prestu.»
A capu di lu misi Tridicinu nun appi cchiù chi affacciari, e appi a fari vidiri lu jiditu sò. Lu Drau misi a gridari pr'alligrizza: — «'Ngrassau, 'ngrassau!» La Dràa curri allura, e lu Drau cci dici: — «Súbbitu, Dràa mia, camïati(11) lu furnu tri notti e tri jorna, ca eu vaju a chiamari a li nostri parenti, e di Tridicinu facemu un bellu cummìtu!»
La Dràa camïau lu furnu tri jorna e tri notti: e a lu capu di li tri jorna e tri notti niscíu a Tridicinu di la vutti e cci dissi: — «Veni ccà, Tridicinu, ca avemu a 'nfurnari l'agneddu.» — «Ma Tridicinu si manciau li pinseri d'idda(12): e comu 'ncugnau a lu furnu cci dissi — «Ih, Mamma-Dràa, chi cosa niura chi cc'è a dd'agnuni di furnu(13)! chi è?» La Dràa si calau tanticchia, e nun vidia nenti. — «Calàtivi ancora, cci dicia Tridicinu, ca la viditi.» Comu idda si cala ancora, Tridicinu l'ammutta pri li pedi e la jetta 'ntra lu furnu, e po' metti tanta di balata. Comu fu cotta, la nesci ben pulita: la sparti a lu cintu, e fa li gammi pezza pezza e li metti a tavula: lu bustu cu li vrazza e la testa li cummina poi 'ntra lu lettu, sutta li linzola, e cci cummina un lazzu a lu varvarottu e n'àutru lazzu darrè lu tuppu(14).
Arrivau lu Drau cu li cummitati, e trovanu li piatta a tavula. Vannu a lu lettu: — «Mamma-Dràa, vuliti manciari?» Tridicinu tira lu lazzu, e la Mamma-Dràa jìsa la testa. — «Comu siti, stanca? —» E Tridicinu di sutta lu lettu ammucciatu tira l'àutru lazzu, e cci fa calari la testa. Pri cumminazioni, una di li parenti va pri smoviri la robba, e vidi ca la Mamma-dràa era morta e sulu menza. Jetta 'na vuci forti: — «Tradimentu! tradimentu!» e tutti currinu 'ntunnu a lu lettu. 'Ntra sta battaria e cunfusioni Tridicinu scappa di sutta lu lettu e si la fila nni lu Re, purtànnucci lu capizzali e li megghiu cosi boni di lu Drau.
A stu fattu, lu Re cci ha dittu a Tridicinu: — «Senti, Tridicinu, pri cumpiri li to' valintizzi vogghiu purtatu ccà vivu e sanu a lu Patri-drau stissu in pirsuna.» — «E comu, Maistà!» rispunniu Tridicinu: ma súbbitu si arrispigghiau e dissi: — «Ora penso eu!» S'ha fattu fari 'na càscia ben forti, si vistíu di monacu cu 'na varvazza finta longa tanta, e si nni va supra la muntagnola, e 'ncostu la casa di lu Drau. Juntu ddà, metti a gridari, chiamannu a lu Drau, e cci dici: — «Lu canusciti a Tridicinu? Stu sciliratu! ca ammazzau a lu nostru patri guardianu: ma si lu 'ngàgghiu!... Si lu 'ngàgghiu, l'hê chiùdiri dintra sta càscia!» A sti palori lu Drau accosta e dici: — «Eu puru vi vogghiu ajutari, contra stu sciliratu e assassinu, ca nun sapiti lu zoccu m'ha fattu.» E ccà si metti a cuntàricci la storia sua. — «Ma comu facemu, cci dici lu fintu monacu, ca eu a Tridicinu nun lu canùsciu?Vui lu canusciti?» — «Gnursì.» — «E allura, Patri-drau, dicitimi, chi statura havi?» — «Quantu la mia.» — «'Nca mentri è chistu, pruvamu, dici Tridicinu fintu monacu, si vui cci capiti 'ntra sta càscia: e si cci capiti vui, cci capi iddu.» — «Oh bona!» dici lu Drau; e trasíu dintra la càscia. Allura Tridicinu chiudi la càscia e cci dici: — «Taliàti bonu, Patri-drau, si cc'è pirtusa.» — «Nun cci nn'è» — «Aspittati videmu si chiudi bona, e si a carricàrila è gravusa.»
E 'ntra stu mentri Tridicinu chiudi e 'nchiova la càscia, si la carrica, e si metti a curriri pri la citati. Comu lu Drau dici: — «Basta, ora!» Tridicinu si metti cchiù a curriri, e ridennu cci canta pri sfregiu sta canzuna:
«Eu sugnu Tridicinu,
Chi ti portu 'ntra lu schinu;
Ti nn'hĂŞ fattu e ti nn'hĂŞ fari,
A lu Re t'hê cunsignari.»
Junti nni lu Re, lu Re fici 'ncatinari a lu Drau pri li manu e pri li pedi cu 'na catina di ferru, e accussì cci fici rudiri l'ossa pri tutta la sò misira vita. A Tridicinu poi cci detti quantu cchiù ricchizzi e trisori cci potti dari, e lu vosi sempri a la sò spadda comu omu valenti di la prima cima.
Tridicinu arristau filici e cuntenti,
E nuĂ tri ccĂ  chi nni munnamu li denti.

pianta spontanea di cavulicelli

Nell'immagine la pianta dei cavolicelli, pianta spontanea in Sicilia e nel sud dell'Italia. Si chiamava cavuliciddaru chi raccoglieva cavolicelli per sfamarsi e per venderli, ma c'è ancora oggi chi fa il cavuliciddaru tra novembre e marzo, ovvero nei mesi in cui vengono raccolti. Ci sono altri racconti popolari siciliani in cui il padre di famiglia molto povera fa questo lavoro e fra l'altro una fiaba ha per titolo Li figghi di lu cavuliciddaru (PitrĂ©, XXXVI)


Note
1) Stimpuniari la vita, tirarla avanti alla meglio.
2) jennu a minestra, raccogliere per sfamarsi e anche per vendere erbe selvatiche spontanee.
3) Spiricari, far presto, allestire.
4) Cuttunina, s. f. coltrone d'inverno.
5) Chissi! Chissi! E' il modo con cui s'insegue a voce la gatta.
6) Tredicinu da una forte tirata.
7) Mostacciulli al miele, dolcetto del periodo natalizio, di consistenza dura.
8) Suspicu, s. ind. sospetto, suspicio dal latino.
9) Stari cu l'aricchi a lu pinneddu, stare all'erta, in attenzione ascoltando.
10) Si mise a nutrirlo ad uva passa e fichi(secchi).
11) Camiari Portare il forno a legna a temperatura idonea.
12) Capì a volo il pensiero di lei.
13) Che nera cosa (che brutta cosa) è in quell'angolo di forno!
14) Varvarottu, mento: tuppu, occipite.


Tutti gli articoli su Tridicinu